คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องนโยบายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมอียู ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย เพื่อให้เอกชนไทยสามารถเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ทันการณ์ หัวข้อหนึ่งของการศึกษาได้แก่ความคืบหน้าของกฎระเบียบ REACH ว่าด้วยการจดทะเบียนสารเคมี การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการใช้ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยคณะผู้แทนไทยขอนำเสนอรายงานตอนที่ 1 เรื่อง Restricted Products List หรือเรื่องสารที่ต้องห้ามภายใต้กฎระเบียบ REACH ที่ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องติดตามความคืบหน้าภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว อ่านผลการศึกษาเรื่อง REACH ตอนที่ 1 เรื่อง Restricted Products List หรือเรื่องสารที่ต้องห้าม ได้ที่นี่