เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) โดยผู้ลงนามฝ่าย EU ได้แก่นาง Maria Damanaki กรรมาธิการ ยุโรปด้าน Maritime Affairs and Fisheries และผู้ลงนามฝ่ายสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Dr. Jane Lubchenco, National Oceanic and Atmospheric Administration โดยทั้ง ๒ ฝ่ายยินดีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือระหว่างกันในการต่อต้านการ ทำประมงที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่ออนุรักษ์การทำประมงที่ยั่งยืน  

การลงนามความร่วมมือของ US และ EU ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือด้านการจัดการประมงครั้งแรก ระหว่าง EU และ US  โดย EU เป็นกลุ่มประเทศที่นำเข้าสินค้าประมงมากที่สุดอันดับ ๑ ของโลก รองลงมา อันดับที่ ๒ คือ ญี่ปุ่น และที่ ๓ คือ US ซึ่งจากการร่วมมือของ ๒ ประเทศในครั้งนี้ จะส่งผลป้องกันการทำประมงแบบ IUU ได้เป็นมูลค่าถึง ๒๓ พันล้านเหรียญสหรัฐ

โดยในส่วนของ EU ได้ออกกฎระเบียบ IUU และกำลังอยู่ในช่วงระหว่างปรับโครงสร้างนโยบายการประมงร่วมใหม่ และสำหรับ US นั้น ได้ออกกฎระเบียบ High Seas Driftnet Fishing Moratorium Protection Act. และปัจจุบันมีนโยบายที่จะระงับการทำประมงแบบทำลายสต็อกปลา (overfishing) เพื่อรักษาไว้ซึ่งสต็อกปลาที่มากขึ้น เพื่อมิให้เกิดมีการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานฯ :

ก) การลงนามความร่วมมือระหว่าง EU และ US ในครั้งนี้ จะส่งผลให้แนวทางการต่อต้านการทำ ประมงแบบผิดกฎหมายจะมีผลปรับใช้อย่างจริงจังครอบคลุมทั้ง ๒ ทวีป อันเป็นไปตามแนวทางที่ EU ตั้งไว้ โดยคาดว่า EU จะได้พยายามลงนามความร่วมมือร่วม IUU กับประเทศคู่ค้าสินค้าประมงใหญ่รายอื่นๆ ด้วยในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้แนวทางดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล และนำมาซึ่งระบบควบคุมเพียง หนึ่งเดียวในรูปของ Global Catch Certificate

ข) ไทยควรติดตามท่าทีของ EU และ US ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก อาจส่งผลกระทบให้กับการส่งออกสินค้าประมงของไทยได้ในอนาคต