ตามที่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าถุงพลาสติกจากไทย พิกัดศุลกากร 3923 21 00,3923 29 10 และ 3923 29 90 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2549  โดยได้เก็บอากรตอบโต้ที่ร้อยละ 5.1-14.3 และกำลังจะหมดอายุลงในวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งสำนักงานฯ เคยได้รายงานข่าวจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายว่าคณะกรรมาธิการฯ จะเปิดทบทวนการต่ออายุมาตรการการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศจีนและไทย รายละเอียดทราบแล้ว  นั้น

ล่าสุด สหภาพฯ ได้ประกาศใน Official Journal (OJ) ที่ C283 ลงวันที่ 27
กันยายน 2554 เปิดทบทวนการต่ออายุมาตรการ AD  การนำเข้าสินค้าถุงพลาสติกจากประเทศจีนและไทย

1.    สหภาพฯ ได้รับคำร้องเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
จากผู้ผลิตและกลุ่มผู้ผลิตภายในสหภาพฯ เป็นจำนวนคำร้องทั้งสิ้น 33 ราย
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ของผู้ผลิตถุงพลาสติกในสหภาพฯ
2.    เนื่องจากมีจำนวนผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าดังกล่าวจากจีนและไทยเป็นจำนวนมาก
คณะกรรมาธิการฯ
จึงจะใช้วิธีคัดเลือกบริษัทเพื่อการไต่สวนโดยขอให้ผู้ส่งออกทุกรายจัดส่ง
ข้อมูลรายละเอียด ไปยังสหภาพฯ ภายใน 15 วัน โดยคณะกรรมาธิการฯ
จะพิจารณาคัดเลือกภายใน 21 วันหลังจากวันที่ประกาศ OJ นี้
3.    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอแบบสอบถามภายใน 15 วัน
และตอบแบบสอบถามรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ภายใน 37 วันหลังจากวันที่ประกาศ OJ นี้
4.    บริษัทที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้ส่งออกเพื่อการไต่สวนจะต้องตอบแบบสอบถาม
และส่งกลับไปยังคณะกรรมาธิการฯ ภายใน 37
วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งว่าถูกคัดเลือกเป็นตัวแทน
5.    การไต่สวนจะใช้เวลาทั้งสิ้น 15 เดือนนับจากวันที่ประกาศ OJ นี้