ด้วยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าได้เผยแพร่ข่าวการตัดสินใจของสหภาพฯ ที่จะเริ่มต้นเจรจา FTA กับจอร์เจียและโมลโดวา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

                    การเจรจา FTA ดังกล่าวจะครอบคลุมทุกเรื่อง (deep and comprehensive) และมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของสหภาพฯ ในประเทศคู่ค้าในแถบยุโรปตะวันออก โดยสหภาพฯ เชื่อว่า FTA ดังกล่าวจะช่วยให้จอร์เจียและโมลโดวามีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นและได้รับประโยชน์จากการเป็น Single market ของสหภาพฯ 

                    ในการนี้ นาย Stephan Fule Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy เห็นว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและความมั่นคงกับประเทศในแถบยุโรปตะวันออก และเชื่อว่าทั้งสองประเทศนี้ได้ปฏิรูปโครงสร้างที่จำเป็นและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การควบรวมทางเศรษฐกิจกับสหภาพฯ แล้ว   

                     ทั้งนี้ FTA จะเป็นส่วนหนึ่งของ Association Agreement ที่สหภาพฯ ได้เริ่มการเจรจากับจอร์เจียและโมลโดวาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 และมกราคม 2552 ตามลำดับ ภายใต้ Framework of the Eastern Partnership and the European Neighbourhood Policy   

                     ในปัจจุบัน ทั้งสองประเทศได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ GSP โดยจอร์เจียจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการมี good governance ภายใต้ GSP+ และโมลโดวาได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ Autonomous Trade Preferences