ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 สำนักงานเคมีภัณฑ์ยุโรป (ECHA)
ได้เสนอชื่อสารเคมี 13
รายการที่อยู่ในกลุ่มสารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC)
ต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่าควรต้องได้รับอนุญาตก่อนการใช้ในอนาคต
เพื่อความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมีดังกล่าวได้และ
มีการพัฒนาสารเคมีทางเลือกหรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมมาทดแทน
เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็งและ/หรือสารที่มีผลต่อ
การเจริญพันธุ์ของมนุษย์ (Carcinogenic and/or toxic to reproduction)
ซึ่งในการนำมาใช้นั้นมีแนวโน้มที่จะสัมผัสกับคนงาน ทั้งนี้
การเสนอรายชื่อสารเพื่อการขออนุญาตครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามแล้ว
โดยสองครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 และธันวาคม 2553

สารเคมีทั้ง 13 รายการนี้ ประกอบด้วย

                     1.    trichloroethylene (กลุ่ม carcinogen) ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอจากคราบที่ติดแน่น

                     2.    chromium trioxide (กลุ่ม carcinogen, mutagen) ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกริยาในการเคลือบผิวโลหะ

                     3.    กรดที่มาจาก chromium trioxide และ oligomer (ประกอบด้วย chromic acid, dichromic acid, oligomers of chromic acid และ dichromic acid ซึ่งอยู่ในกลุ่ม carcinogen) ใช้ในการทดแทน chromium trioxide ได้

                     4.    Sodium dichromate (กลุ่ม carcinogen, mutagen, toxic for reproduction) ใช้ในการดูแลรักษาผิวโลหะ

                     5.    potassium dichromate (กลุ่ม carcinogen, mutagen, toxic for reproduction) ใช้ในกระบวนการดูแลรักษาผิวโลหะ

                     6.    ammonium dichromate (กลุ่ม carcinogen, mutagen, toxic for reproduction) สามารถใช้ทดแทนสารเคมี chromium(VI) อื่นๆ   

                     7.    potassium chromate (กลุ่ม carcinogen, mutagen) ใช้ในการดูแลรักษาผิวโลหะ

                     8.    sodium chromate (กลุ่ม carcinogen, mutagen, toxic for reproduction) ใช้ในการดูแลรักษาผิวโลหะ

                     9.    cobalt(II) sulphate (กลุ่ม carcinogen, toxic for reproduction) ใช้ในกระบวนการดูแลรักษาผิวโลหะและเป็นสารบำบัดน้ำ สารดูดออกซิเจน (oxygen scavenger) และสารป้องกันการกัด กร่อน (corrosion inhibitor)

                    10.    cobalt dichloride (กลุ่ม carcinogen, toxic for reproduction) ใช้ในกระบวนการดูแลรักษาผิวโลหะและเป็นสารบำบัดน้ำ สารดูดออกซิเจน (oxygen scavenger) และสารป้องกันการกัดกร่อน (corrosion inhibitor)

                     11.    cobalt(II) dinitrate (กลุ่ม carcinogen, toxic for reproduction) ใช้ในกระบวนการดูแลรักษาผิวโลหะและเป็นสารบำบัดน้ำ สารดูดออกซิเจน (oxygen scavenger) และสารป้องกันการกัดกร่อน (corrosion inhibitor)

                     12.    cobalt(II) carbonate (กลุ่ม carcinogen, toxic for reproduction) ใช้ในปุ๋ยและในกระบวนการบำรุงรักษาพื้นผิว 

                     13.    cobalt(II) diacetate (กลุ่ม carcinogen, toxic for reproduction) ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกริยาและในกระบวนการบำรุงรักษาพื้นผิว

                     ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณาสารดังกล่าวเพื่อรวมไว้ในบัญชีแนบท้าย 14 ตามระเบียบ REACH ภายหลังจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ

                     ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารเคมีอาจมีภาระทางกฎหมายที่จะต้องขออนุญาต จึงต้องตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีสารเคมีข้างต้นเป็นส่วนประกอบหรือไม่ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป