เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 สำนักงานเคมีภัณฑ์ยุโรป (ECHA) ได้เสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกับสาธารณะ โดยผลการศึกษานั้นให้ข้อมูลในเชิงลึกว่าจะปรับปรุงการสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ประชากรสหภาพฯ ได้อย่างไร ประเด็นสำคัญมีดังนี้

1.    การรับรู้ของคนทั่วไปถึงฉลากอันตรายใหม่ (new international hazard label)  ซึ่งปรากฎบนบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีนั้นค่อนข้างต่ำ แต่ผู้บริโภคก็แทบจะไม่ได้ซื้อสารเคมีเหล่านี้ ฉลากนี้ค่อนข้างใหม่แต่ความรู้จักก็เพิ่มขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นในการสร้างความเข้าใจและเพิ่มความตระหนักในความหมายของฉลากนั้นทั้งในระดับชาติ อุตสาหกรรม และสหภาพฯ
2.    ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตรายมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศรวมทั้งระหว่างกลุ่มเฉพาะต่างๆ กิจกรรมการเพิ่มความตระหนักจะต้องระบุความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตรายของแต่ละประเทศรวมทั้งวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงสิ่งที่เป็นอันตรายของแต่ละกลุ่ม เช่น ครอบครัว คนงาน เด็กในโรงเรียน เป็นต้น
3.    คนส่วนใหญ่เลือกวิธีความปลอดภัยในการใช้และการเก็บรักษาเคมีภัณฑ์ในครัวเรือนจากความคุ้นเคย อารมณ์ และประสบการณ์มากกว่าข้อมูลที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นกิจกรรมการเพิ่มความตระหนักจะต้องคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ด้วย
4.    การวิเคราะห์ผลของฉลากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อพฤติกรรมและความเข้าใจของประชากรสหภาพฯ จะเป็นประโยชน์ภายหลังจากปี 2558 เมื่อต้องใช้ฉลากใหม่ทดแทนของเดิมกับทุกส่วนผสมของสารเคมี เช่น สี และกาว เป็นต้น
5.    ควรส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ทำรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เข้ากับข้อมูลที่ปรากฎในฉลาก เพื่อส่งผ่านข้อความในฉลาก และส่งเสริมพฤติกรรมที่มีความปลอดภัยในผู้บริโภค
6.    ECHA ไม่ได้แนะนำให้มีเพียงการเปลี่ยนมาใช้ฉลากตาม CLP เท่านั้น เนื่องจากการให้ภาคสาธารณะได้คุ้นเคยกับระบบใหม่นั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่า โดยการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและส่งเสริมให้มีการใช้ในครัวเรือนอย่างปลอดภัย

ตาม Article 34 ของระเบียบ CLP นั้น คณะกรรมาธิการฯ จะเสนอรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ต่อรัฐสภาและคณะมนตรียุโรป ซึ่งหากเห็นด้วยก็จะเสนอแก้ไขระเบียบดังกล่าวต่อไป