ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินการอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น
 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานเคมีภัณฑ์ยุโรป (ECHA) ได้ประกาศแนะนำให้อุตสาหกรรมหารือเกี่ยวกับรายการสารเคมีที่ต้องจดทะเบียนตามระเบียบ REACH สำหรับกำหนดเส้นตายครั้งที่สองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยล่าสุด ECHA ได้ทำการสำรวจอุตสาหกรรมเมื่อปลายปี 2554 เพื่อรวบรวมข้อมูลสารเคมีที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่แล้วทั้งหมด (phase-in substances) ที่จะต้องจดทะเบียนในปี 2556 โดยได้ติดต่อทุกบริษัทที่ได้รายงานใน pre-registration ว่าประสงค์ที่จะจดทะเบียนสารเคมีในกำหนดเส้นตายครั้งที่สอง ซึ่งในการจดทะเบียนครั้งนี้รวมถึงสารเคมีที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่แล้วที่มีปริมาณ 100 ตันขึ้นไปต่อปี

จากผลในขั้นต้นของการสำรวจได้แสดงรายชื่อสารเคมี 2,300 รายการที่จะได้รับการจดทะเบียนในกำหนดเส้นตายครั้งที่สอง ซึ่ง ECHA จะปรับปรุงข้อมูลรายชื่อเป็นรายเดือนให้สมบูรณ์มากที่สุด ดังนั้น ECHA จึงเชิญชวนให้ผู้ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนในปี 2556 นี้หารือ ECHA ว่าสารดังกล่าวเป็นสารที่มีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ และผู้ที่มีสารเคมีแต่ยังไม่อยู่ในรายชื่อนี้ขอแจ้งให้ ECHA ด้วย

ผู้นำของกลุ่ม (lead registrant) จะถูกเลือกจาก 2 ใน 3 ของสารเคมีจำนวน 2,300 รายการ โดย ECHA จะตีพิมพ์รายชื่อ ดังนั้น ECHA จึงเชิญ lead registrant รายใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แจ้งข้อมูล และสำหรับ lead registrant รายเดิมขอให้เข้ามาทำการปรับปรุงข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

รายชื่อสารเคมีที่จัดทำนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ปลายน้ำเพื่อจะได้รู้ว่าสารที่ตนใช้นั้นได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือคาดว่าจะต้องจดทะเบียนในปี 2556 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายชื่อสารไม่ได้ระบุการใช้เฉพาะของสารนั้น ECHA จึงยังคงแนะนำให้ผู้ใช้ปลายน้ำติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ขายให้เพื่อทราบข้อมูลการใช้เพื่อความมั่นใจว่าอยู่ภายในขอบเขตของการประเมินความปลอดภัยสารเคมีและเปิดเผยแผนการที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนด้วย