ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระเบียบ Commission Regulation (EU) No 109/2012  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 แก้ไข Annex XVII ตาม Regulation (EC) No 1907/2006  เกี่ยวกับการจำกัดการผลิต การจำหน่าย และการใช้สารเคมี เคมีภัณฑ์ที่เป็นอันตราย โดยใน entries 28 และ 30 ตาม Annex XVII ได้ห้ามจำหน่ายสารในกลุ่มสารก่อมะเร็ง (Carcinogenic) สารก่อการกลายพันธุ์ (Mutagenic) และสารที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ (Toxic of Reproduction) หรือ CMR หมวด 1A หรือ 1B หรือส่วนผสมที่มีความเข้มข้นของสารในกลุ่มดังกล่าวเกินระดับที่กำหนดไว้ โดยสารที่เกี่ยวข้องนั้นถูกระบุรายการไว้ในภาคผนวก 1-6 ใน Annex XVII ซึ่งภายใต้มาตรา 68 (2) ของระเบียบ REACH ระบุว่าสามารถจำกัดการใช้สาร CMR ในหมวดดังกล่าวกับผู้บริโภคได้

คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาให้สารประกอบในกลุ่ม boron (boron compounds) เป็น Toxic of Reproduction ระดับอันตราย (hazard class) ในหมวด 1B, hazard statement H360FD  ซึ่งเป็นไปตาม Regulation (EC) No 790/2009  ที่แก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดจำแนก ปิดฉลาก และบรรจุหีบห่อสารเคมี หรือ CLP โดยจากการสำรวจของคณะกรรมาธิการในการใช้ borates ในของผสมจำหน่ายนั้นพบว่า sodium perborate, tetra และ monohydrate นั้นถูกใช้ในความเข้มข้นที่เกินกว่ากำหนดในผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน โดยคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Committee :RAC) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ boron compounds ว่ายังมีแหล่งอื่นๆ จำนวนมากที่จะสามารถกระจาย boron ไปสู่ผู้บริโภค จึงต้องมีการพิจารณาประเมินความเสี่ยงของ boron compounds ในแหล่งนั้นๆ คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องจำกัดการใช้ perborate ในผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างจาน และได้แก้ไข Annex XVII ตาม Regulation (EC) No 1907/2006 รายละเอียดปรากฎตาม http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex UriServ.do?uri=OJ:L:2012:037:0001:0049:EN:PDF

ทั้งนี้ ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป