เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 คณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวและโหวตออกเสียงโดยประเทศสมาชิก มีมติให้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าไก่สดจากไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะออก Commission Implementing Decision และ Commission Implementing Regulation และประกาศลงใน Official Journal ต่อไป

การยกเลิกการห้ามนำเข้าดังกล่าว จะส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกไก่สดมายังสหภาพยุโรปได้หลังจากถูกห้ามนำเข้าตั้งแต่ปี 2547 โดยไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากโควต้าภาษีของสหภาพยุโรปที่ให้ไทยเป็นการเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 97,710 ตัน และสามารถนำเข้าได้ภายใต้โควต้ารวม (global quotas) อีกด้วย ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการโควต้าไก่สดที่เกี่ยวข้อง 3 กฎระเบียบ ดังนี้

                     1.    Commission Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries ซึ่งไทยได้รับโควต้าจำนวน 92,610 ตัน จากการเจรจาชดเชยกรณีไก่หมักเกลือภายใต้ WTO โดยมีภาษีในโควต้าร้อยละ 15.4 ผู้นำเข้าที่ต้องการจะนำเข้าในไตรมาสแรก (กรกฎาคม – กันยายน) จะต้องยื่นขอโควต้าภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน (วันที่ 6 เมษายน)

                     2.    Commission Regulation (EC) No 1385/2007 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 774/94 as regards opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for poultrymeat ซึ่งไทยได้รับโควต้าไก่สดแช่แข็ง (ไม่หมักเกลือ) 3 พิกัด (8 หลัก) จำนวน 5,100 ตันต่อปี จากสหภาพยุโรปจากการเจรจาชดเชยเรื่องถั่วเหลือง อัตราภาษีในโควต้าเป็นร้อยละ 0 โดยผู้นำเข้าสามารถยื่นขอโควต้าได้ในสัปดาห์แรกของเดือนก่อนหน้าไตรมาส (ในกรณีนี้ ผู้นำเข้าสามารถยื่นขอโควต้าได้สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน เพื่อทำการนำเข้าในเดือนกรกฎาคม)

                      3.    Commission Regulation (EC) No 533/2007 opening and providing for the administration of tariff quotas in the poultrymeat sector ซึ่งโควต้าภายใต้กฎระเบียบฯ นี้ เป็นโควต้าไก่ประเภททั่วไป (Erga Omnes) ซึ่งมีอัตราภาษีสูง ตั้งแต่ร้อยละ 93-512 โดยไทยมีสิทธิในการยื่นขอโควต้าเหมือนประเทศที่สามอื่นๆ ผู้นำเข้าสามารถยื่นขอโควต้าได้ในสัปดาห์แรกของเดือนก่อนหน้าไตรมาส (ในกรณีนี้ ผู้นำเข้าสามารถยื่นขอโควต้าได้สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน เพื่อทำการนำเข้าในเดือนกรกฎาคม)

ข้อสังเกต

                     1.    แม้ว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะยังไม่การออกเป็น Regulation และประกาศบน Official Journal อย่างเป็นทางการ แต่เป็นที่แน่นอนว่าสหภาพฯ ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าไก่สดจากไทย และจะมีผลให้ไทยสามารถส่งออกไก่สดมายังสหภาพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

                     2.    เนื่องจากคณะกรรมการมีมติในช่วงต้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่สหภาพฯ เปิดให้ยื่นขอโควต้า (3 เดือนก่อนการนำเข้า) ดังนั้น ผู้นำเข้าที่ต้องการจะนำเข้าในไตรมาสกรกฎาคม – กันยายน ภายใต้กฎระเบียบเลขที่ 616/2007 (ไก่หมักเกลือ) จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการยื่นขอโควต้าภายในวันที่ 6 เมษายนนี้ แต่ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการยื่นขอโควต้าได้ทันเวลา สหภาพฯ จะนำปริมาณโควต้าที่คงเหลือในไตรมาสแรกไปรวมกับปริมาณโควต้าในไตรมาสถัดไป (ตุลาคม – ธันวาคม) โดยในไตรมาส กค.-กย. นี้ จะเปิดให้มีการนำเข้าร้อยละ 30 ของโควต้าทั้งหมด (คือ 27,783 ตัน)

                     3.    สำหรับประวัติการนำเข้าที่สหภาพฯ จะนำมาพิจารณาสิทธิในการยื่นขอโควต้านั้น ผู้นำเข้าจะต้องมีประวัติการนำเข้าไก่ไม่น้อยกว่า 50 ตันต่อปีเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งสามารถคำนวนรวมการนำเข้าไก่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไก่สดหรือไก่ปรุงสุก ดังนั้น ในประเด็นนี้ จึงไม่น่าเป็นปัญหาแต่อย่างใดสำหรับการนำเข้าไก่สดจากไทย หากผู้นำเข้าเป็นผู้ที่นำเข้าไก่สุกจากไทยอยู่แล้ว