ปัจจุบัน EU กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม (CAP) ครั้งถัดไป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๑๔-๒๐๒๐) เป้าหมายหนึ่งของการปฏิรูป คือ การเตรียมพร้อมให้เกษตรกรของ EU สามารถเผชิญความท้าทายที่เกิดจากการเปิดตลาดมากขึ้นและการแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารเลี้ยงดูประชากร EU และประชากรโลกต่อไปได้ ตลอดจนรักษาการแข่งขันที่มีประสิทธิผล (effective competition*) ในตลาดสินค้าเกษตรเพื่อรับประกันว่าราคาอาหารจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค
ข้อเสนอหนึ่งภายใต้การปฏิรูป CAP ที่นำเสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา คือ กฎระเบียบในการจัดตั้งองค์การตลาดร่วมของสินค้าเกษตร หรือ “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common market organisation of the the markets in agricultural products (Single CMO regulation**)”  ซึ่งมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย
 

                    ๑. มาตรการรองรับ (Safety Net) เช่น การแทรกแซงตลาดโดยภาครัฐ (public intervention) และการช่วยเหลือด้วยการจัดเก็บ (private storage aid) เป็นเครื่องมือที่จะยังคงใช้อยู่ต่อไป แต่จะถูกนำกลับมาทบทวนใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสัญญาณตลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดตั้ง “เงินทุนสำรองฉุกเฉิน (Crisis Reserve)” เพื่อใช้สำหรับรับมือกับวิกฤติการณ์ของสภาวะตลาดจากสาเหตุด้านความปลอดภัยอาหารหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างฉับพลัน และใช้สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรแบบเร่งด่วนผ่าน fast-track procedure

                    ๒. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่อาหาร (competitive food chain) คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการยอมรับการจัดตั้งองค์กรผู้ผลิต (Producer Organisations) และองค์กรระหว่างสาขา (Inter-Branch Organisations) ขยายขอบเขตออกไปกว้างขึ้น โดยครอบคลุมถึงสินค้าเกษตรในทุกภาค เพื่อให้ผู้ผลิตมีสถานะในการแข่งขันที่ดีขึ้นและเกิดความสมดุลในห่วงโซ่อาหาร สำหรับระบบโควตาน้ำตาล คณะกรรมาธิการยุโรปยืนยันว่าจะไม่มีการต่ออายุภายหลังจากปี ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) เป็นต้นไป
๒.๓ การปรับปรุงให้ง่ายขึ้น (Simplificaiton) มาตรการแทรกแซงโดยภาครัฐจะถูกปรับปรุงใหม่ให้มีโครงสร้างทั่วไปที่ชัดเจนมากขึ้น ส่วนข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนหรือล้าสมัยจะถูกตัดออกไป นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปมีแผนจะยกเลิกโครงการช่วยเหลือย่อยต่างๆที่อยู่ภายใต้กรอบ Single CMO ฉบับเดิม อาทิ โครงการสนับสนุนการใส่นมผงเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ (Aid for incorporating Milk Powder into Animal Feed) และโครงการอุดหนุนการเลี้ยงไหม  ทั้งนี้เพื่อลดภาระของประเทศสมาชิก ลดระเบียบราชการที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบการและประหยัดทรัพยากรที่ถูกจัดสรรไปใช้สำหรับควบคุมและดำเนินโครงการ

                   ๓.    ในการประชุม Agriculture and Fisheries Council เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๕๕ ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ Single CMO ใหม่ของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยมุ่งเน้นไปที่ ๒ ประเด็น คือ มาตรการฉุกเฉินที่จะนำมาใช้ในกรณีที่ตลาดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และมาตรการที่มีเป้าหมายเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการทำงานของห่วงโซ่อาหาร โดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว แต่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ได้แก่ การกำหนดให้มีเงินทุนสำรองฉุกเฉิน (Crisis Reserve) สำหรับใช้ในยามที่ตลาดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงควรจะถูกนำมาใช้เฉพาะในกรณีพิเศษ (exceptional circumstances) เท่านั้นและสมควรต้องมีการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนของคำว่า “กรณีพิเศษ” รวมทั้งระบุถึงที่มาของการจัดหาเงินทุน

                  ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรผู้ผลิตรวมทั้งบทบาทขององค์กรระหว่างสาขา เพราะจะช่วยสร้างอำนาจต่อรองให้แก่ผู้ผลิตอันจะนำไปสู่ความสมดุลในห่วงโซ่อาหารมากขึ้น แต่กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรผู้ผลิตควรจะอยู่ในรูปแบบสมัครใจ (voluntary) เพื่อให้สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ในแต่ละประเทศได้และไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่บิดเบือน (competition distortion) 

 

* การแข่งขันที่เป็นจริง (effective competition)  ตามทฤษฎีแล้วจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการผลิต การคิดค้นใหม่ๆและโอกาสต่างๆมากมาย ในขณะที่การผูกขาดจะก่อให้เกิดผลในทางตรงข้าม คือ ทำให้ผู้ผลิตไม่ใส่ใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ การประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือนวัตกรรมต่างๆจึงเกิดได้ช้า และความมั่งคั่งจะตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้สูงอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้น

** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com626/626_en.pdf