ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบใหม่ว่าด้วยการจัดจำแนก ปิดฉลาก และบรรจุหีบห่อสารเคมี หรือระเบียบ CLP ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 โดยกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารอันตรายต้องจัดจำแนกและปิดฉลากตามระเบียบ CLP* ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 และต้องทำการจดแจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์ของ ECHA ให้เสร็จสิ้นก่อนวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2554 นั้น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 สำนักงานเคมีภัณฑ์ยุโรป (ECHA) ได้ประกาศเชิญผู้เกี่ยวข้องแสดงความเห็นข้อเสนอการจัดจำแนกและการติดฉลาก (Harmonised Classification and Labelling :CLH) สารเคมี 2 รายการใหม่
ข้อเสนอของสารเคมีทั้ง 2 รายการที่เปิดรับฟังความเห็น มีรายละเอียดดังนี้

1. Fenoxaprop-P-ethyl CAS number 71283-80-2 ซึ่งตัวอย่างการใช้สารนี้ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าวัชพืชในข้าวสาลีชนิดปลูกต้นฤดูใบไม้ผลิ ชนิดปลูกข้ามฤดูหนาว ข้าวสาลีดูรัม ข้าวไรย์ ข้าวทริทิเคลี ข้าวบาร์เลย์ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาว เป็นต้น โดยประเทศนอร์เวย์ได้เสนอให้จัด CHL เป็นกลุ่มสารที่มีผลต่อความรู้สึกของผิวหนัง เป็นพิษต่ออวัยวะเฉพาะ สามารถสัมผัสซ้ำ และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

2. 8:2 Fluorotelomer alcohol (8:2 FTOH) EC number 211-648-0 CAS number 678-39-7 ซึ่งสารนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลือบผิวของสิ่งทอ กระดาษและพรมเพื่อขจัดคราบน้ำมันและน้ำ และในสารทำความสะอาด โดยประเทศออสเตรียเสนอให้จัด CHL เป็นกลุ่มสารที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ (toxic to reproduction)

ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ ECHA ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 โดยคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาความเห็นที่ได้รับจัดทำเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อพิจารณาว่ายอมรับข้อเสนอหรือไม่ และหากยอมรับแล้ว สารเคมีนั้นจะถูกรวมอยู่ในรายการสารอันตรายที่มีการใช้ระบบ CHL (มาตรา 6 ตอนที่ 3 ของระเบียบ CLP) หลังจากนั้น ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ใช้สารเคมีในสหภาพฯ จะต้องปฏิบัติตาม CHL ใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี ผลกระทบ และวิธีการใช้เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น 

ข้อสังเกต

ประเทศสมาชิกสหภาพฯ หรือภาคอุตสาหกรรมอาจร้องขอให้ปรับการจำแนกและปิดฉลากสารเคมีตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นประเภทเดียวกันทั่วยุโรปได้หากสารดังกล่าว (1.) เข้าข่าย Carcinogenic, Mutagenic, Toxic for Reproduction และ/หรือ A Respiratory Sensitizer (2.) เป็นสารชีวฆาต (Biocide) หรือยาฆ่าแมลง/ปราบศัตรูพืช (Pesticide) และ (3.) มีความจำเป็นต้องปรับประสานการจัดจำแนกสารเคมีในระดับสหภาพฯ เมื่อ Suppliers จัดจำแนกสารตัวเดียวกัน ในทางที่แตกต่างกันหรือไม่ถูกต้อง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://echa.europa.eu/web/guest/harmonised-classification-and-labelling-consultation

 

*Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006, OJ L 353, 31.12.2008