คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นประกาศจะตรวจหาระดับสาร ethoxyquin ในสินค้ากุ้งจากเวียดนาม โดยต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 ppm ต่อ 1 consignment สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนามโต้แย้งว่าการกำหนดค่า ppm ในปริมาณที่ต่ำมากดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เพราะโดยมาก ประเทศอื่นๆ อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งได้ 

ตัวอย่างเช่น อียูอนุญาตให้มีสารดังกล่าวในอาหารสัตว์ได้สูงสุดได้ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พัฒนาการดังกล่าวมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทยเพราะ 1) หากมีการใช้สาร ethoxyquin ในอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งของไทย เป็นไปได้มากว่ามาตรการดังกล่าวของญี่ปุ่นอาจกระทบสินค้ากุ้งของไทยที่ส่งไปจำหน่ายในญี่ปุ่นด้วย และ 2) หากไม่มีการใช้สาร ethoxyquin ในอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งของไทย ญี่ปุ่นจะกลายเป็นเป้าหมายการส่งออกที่สำคัญของไทยในอุตสาหกรรมนี้