ตามที่ สหภาพยุโรป โดย DG-SANCO ได้แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้ใช้สาร E-500 (Sodium carbonate) และสาร E-501 (Potassium carbonates) ในสินค้าประมง (fishery product) ด้วยเหตุที่มีผู้ประกอบการนำสารดังกล่าวมาผสมกับสาร E-330 (Citric acid) และสาร E-331 (Sodium citrate) เพื่อฉีดหรือแช่ให้สินค้าประมงอุ้มน้ำและป้องกันมิให้สินค้าสึกหรอ  นั้น

ต่อมาภาคเอกชนไทย ขอทราบความชัดเจนในเรื่องของประเภท สินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว ว่าเป็นสินค้าประเภทใดบ้าง และสินค้าประเภทใดยังคงสามารถใช้สาร E-500  และสาร E-501 ต่อไปได้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและมีปัญหาสินค้่าประมงถูกระงับ ณ ด่านนำเข้า ในสหภาพยุโรปในอนาคต

สำนักงานฯ จึงได้สอบถามประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปยัง DG-SANCO และได้รับการแจ้งยืนยัน ในวันที่ 10 มิ.ย. 56 ที่ผ่านมา จากทาง DG-SANCO สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ใช้สาร E-500  และสาร E-501 :  ได้แก่ ปลาและสินค้าประมง ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป (ปลา รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกหอยและปลาหมึก (mollusks) และสัตว์น้ำที่มี เปลือกแข็ง (crustaceans) กุ้ง ปู)  สินค้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป หมายถึง เป็นสินค้าที่อาจได้รับ การทำความสะอาด การนำลำไส้ออก การตัดหัวออก การแล่เนื้อออกเป็นชิ้น การแกะเปลือก หรือการหั่นเป็น ชิ้นๆ โดยสินค้าอาจอยู่ในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และแช่แข็งเย็นจัดก็ได้

2. สินค้าท่ี่อนุญาตให้ใช้สาร E-500  และสาร E-501 : ได้แก่ ปลาและสินค้าประมงที่ผ่าน กระบวนการแปรรูปแล้ว (ปลา รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกหอยและปลาหมึก (mollusks) และสัตว์น้ำ ที่มีเปลือกแข็ง (crustaceans) กุ้ง ปู)   การผ่านกระบวนการแปรรูป รวมถึงการรมควัน การหมักบ่ม การตากแห้ง การผ่านความร้อน และ/หรือปลา  สินค้าประมง สัตว์น้ำจำพวกหอยและปลาหมึก และสัตว์น้ำ ที่มีเปลือกแข็งประเภทหมักเกลือ  โดยสินค้าดังกล่าวอาจบรรจุในกระป๋อง มีของเหลวหรือไม่มีของเหลว เจือปน (น้ำ น้ำเกลือ น้ำมัน) หรือบรรจุอยู่ในภาชนะสูญญากาศ หรือภาชนะที่มีการดัดแปลงบรรยากาศได้ โดยอาจรวมถึงซูริมิ และสินค้าประเภทคล้ายคลึงกันที่ผลิตได้จากโปรตีนปลาและถูกแปรรูปให้มีรูปลักษณ์ ที่แตกต่างกัน fish fillings เนื้อปลาบดละเอียด (fish paste) เนื้อสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งบดละเอียด (crustaceans paste) สินค้าไข่ปลาปรุงสุกหรือรมควัน ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถอยู่ในรูปแช่แข็งได้ภายหลัง การแปรรูปแล้ว

 

 โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license