ด้วยในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 545/2013 of 14 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the flavouring substance 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene ใน EU Official Journal L 163 Volume 15 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.กฎระเบียบใหม่นี้เป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม (Regulation (EC) No 1334/2008 Annex I) ในเรื่องของการกำหนดบัญชีรายชื่อสารเสริม (food additives) หรือที่เรียกว่า Union list ในกลุ่มวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (flavouring substance) ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร โดยในครั้งนี้ เป็นการระงับการใช้วัตถุปรุง แต่งกลิ่นรส 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene เนื่องจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ประเมินแล้วพบว่า สาร 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene เป็นสารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (mutagenic) จากการทดสอบแล้วทั้งในหลอดทดลองและในร่างกายสิ่งที่มีชีวิต ดังนั้น จึงสมควรไม่อนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหารอีกต่อไป

2. หลักการทั่วไปของกฎระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการยุโรปด้าน ห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (EU Standing Committee of the Food Chain and Animal Health) ด้วยแล้ว สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซด์ดังต่อไปนี้ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:163:0015:0016:EN:PDF

3. กฎระเบียบดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ในทันที กล่าวคือ ๑ วันหลังจากที่มีการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2556) อย่างไรก็ดี EU อนุโลมช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้สินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของ 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene ดังนี้

– สินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของ 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene และมีการวางจำหน่าย ในสหภาพยุโรปก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2556 สามารถวางจำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมดอายุ

– สินค้าอาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของ 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene ที่ส่งออกไปยัง

สหภาพยุโรปก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2556 สามารถส่งเข้าไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ (ทางผู้นำเข้าต้องแสดง หลักฐานของวันที่สินค้าเดินทางออกจากประเทศต้นทางก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2556)