อียูได้เผยแพร่ผลการประชุมสามฝ่ายระหว่างรัฐสภา  คณะมนตรีฯ และ คณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งได้มติร่วมในบางประเด็นของการปฏิรูป CAP ในบริบทของ MFF ที่ยังไม่ได้ข้อยุติจากการมีมติร่วมสามฝ่ายเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยประเด็นหลักที่ได้มีมติร่วม มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การอุดหนุนโดยตรง  (Direct Payment)

– การลดและการจำกัดเพดานการอุดหนุนโดยตรง (Capping and digressively) โดยที่เจ้าของฟาร์มแต่ละรายจะได้รับการอุดหนุนโดยตรงจะลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของมูลค่าที่เกิน 150,000 ยูโร

– การปรับการจัดสรรเงินกองทุนของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกัน (External Convergence) เงินกองทุนที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศได้รับจัดสรรสำหรับโครงการอุดหนุนโดยตรงจะค่อยๆ ถูกปรับให้สอดคล้องกัน

– การโอนงบประมาณระหว่างแต่ละเสาหลัก (Transferring funds between Pillars) ประเทศสมาชิกสามารถโอนเงินถึงร้อยละ 15 ของเงินกองทุนโครงการพัฒนาชนบท (เสาหลักที่2) และในทางกลับกันได้

 การพัฒนาชนบท (Rural development)

– การจัดสรรเงินสำหรับประเทศสมาชิก (National Allocation) จะอยู่ในระเบียบ regulationแต่สามารถปรับจำนวนเงินผ่านการออก Delegate act หากมีความจำเป็นหรืออาจออกเป็น Legislative act

– อัตราการร่วมสนับสนุนงบประมาณ (Co-funding rates) กำหนดอัตราส่วนการร่วมสนับสนุนงบประมาณสูงสุดในแต่ละภูมิภาค

          การปฏิรูปนโยบายการเกษตร (CAP) มีความเชื่อมโยงกับการพิจารณางบประมาณ Multi-annual Financial framework (MFF) 2014 -2020 ของอียูอย่างลึกซึ้ง เพราะนโยบายดังกล่าวต้องใช้เงินอุดหนุนจำนวนมากซึ่งจะอยู่ในงบประมาณของ อียู

          ข้อเสนอการปฏิรูป CAP ตลอดจนการพิจารณาของรัฐสภาฯและคณะมนตรีฯ ได้สะท้อนให้เห็นว่า อียู มีความต้องการสร้างความสามารถและความเท่าเทียมกันให้แก่ภาคการเกษตร เพื่อการรับมือกับความท้าทายในอนาคต อาทิ เช่น การเปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาส ความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

          ผลจากการประชุมสามฝ่ายในเรื่องการปฏิรูป CAP ในครั้งนี้ น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไหปจะเป้นกระบวนกการลงคะแนนเสียง อย่างเป็นทางการในรัฐสภาฯ และคณะมนตรีฯ ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 ม.ค. 2557