ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออก Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC ซึ่งเป็นระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์หรือระเบียบ REACH ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 และ Regulation (EC) No 440/2008 ซึ่งเป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบ REACH  นั้น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 สหภาพฯ ได้ออก Commission Regulation (EU) No 260/2014 of 24 January 2014 amending for the purpose of its adaptation to technical progress, Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับตัวตามความก้าวหน้าทางเทคนิค สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

  1. กฎระเบียบ Commission Regulation (EC) No 440/2008 ได้ระบุวิธีการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความเป็นพิษ และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ของสารเคมีภายใต้กฎระเบียบ REACHดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบ Commission Regulation (EC) No 440/2008 ให้ทันสมัย โดยการเพิ่มและปรับปรุงวิธีการทดสอบที่เป็นทางเลือกที่ได้รับการยอมรับจาก OECD เพื่อลดจำนวนของสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในการทดสอบและทดลอง ซึ่งเป็นไปตาม Directive 2010/63/EU ในการป้องกันการใช้สัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ และ Council Directive86/609/EEC เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดในการบริหารของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สัตว์ในการทดลองและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์
  2. การปรับตัวประกอบด้วย 2 วิธีสำหรับการพิจารณากำหนดคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ รวมถึงการปรับปรุงวิธีการทดสอบการละลายน้ำ (water solubility test method) และวิธีการทดสอบการหาค่าสัมประสิทธิ์ของการแยกสัดส่วนใหม่ (partition coefficient test method) ที่เกี่ยวกับการประเมินการตกค้าง การสะสมในสิ่งมีชีวิตและความเป็นพิษ ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวประกอบด้วยการปรับปรุงและเพิ่มเติมวิธีการทดสอบแยกย่อยหลายรายการ ได้แก่ วิธีการตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ พฤติกรรมและผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม วิธีการตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษและผลทางสุขภาพ รวมถึงวิธีการทดสอบความเป็นพิษจากการสูดดม วิธีการทดสอบที่ลดจำนวนสัตว์ที่ใช้และการปรับปรุงการประเมินผลกระทบ วิธีการทดสอบความเป็นพิษจากทางปากโดยให้รวมตัวแปรเพื่อการประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ วิธีการทดสอบพิษจลนศาสตร์ (toxicokinetics) ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและความเข้าใจในการศึกษาพิษวิทยา และวิธีการทดสอบความเรื้อรังและสารก่อมะเร็ง
  3. คณะกรรมาธิการฯ จึงได้แก้ไขภาคผนวกของกฎระเบียบ Commission Regulation (EC) No 440/2008 ให้เป็นไปตามภาคผนวกของกฎระเบียบฉบับนี้
  4. ทั้งนี้ ให้กฎระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 3 วันหลังจากที่ประกาศลงใน Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:081:0001:0253:EN:PDF

********************

สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัเซลส์