ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) หรือที่เรียกว่า TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) รอบที่ 6 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

         ทั้งนี้ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (Directorate General for Trade of the European Commission) เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ภาคเอกชน สมาคมผู้บริโภค สหภาพแรงงาน องค์กรวิชาชีพ สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรภาคประชาสังคมของฝ่ายสหภาพยุโรปและฝ่ายสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงได้มีการแถลงการณ์ความคืบหน้าการเจรจาต่อสื่อมวลชน รายละเอียดมีดังนี้

1.)    ระหว่างเวลา 11.00น. ถึง 14.00น. ตามเวลาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นตามประเด็นและหัวข้อ ดังต่อไปนี้

        1.1  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมทั้งความสอดคล้องของกฎระเบียบในแนวราบ อุปสรรคในทางเทคนิคต่อด้านการค้า ภาคธุรกิจเฉพาะด้าน พลังงานและวัตถุดิบ

        1.2  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมถึงการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตร กฎระเบียบ และข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

        1.3  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การลงทุน และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        1.4  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ภาครัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2.)    ระหว่างเวลา 15.30น. ถึง 17.00น. ตามเวลาท้องถิ่น หัวหน้าคณะผู้เจรจาต่อรองจากฝ่ายสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา บรรยายสรุปในรายละเอียดและสถานะของการเจรจา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้เสีย      

       

       ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้เพิ่มเติมที่  http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

 

 

 ทีมงาน ไทยยุโรป.เน็ต