เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 คณะมนตรียุโรปด้านเศรษฐกิจและการเงินได้เห็นชอบร่างข้อเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจรายประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรปปี 2557 เสนอโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

          แม้ข้อเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจปี 2556 เริ่มปรากฏให้เห็นผลในเชิงบวก อาทิประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกครั้ง การเงินมหภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มกลับสู่ความสมดุล และการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในไอร์แลนด์ สเปน โปรตุเกสและกรีซได้ผลดี แต่ก็ยังพบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันในและยังเปราะบางอยู่มาก จำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปทางโครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอีกหลายประเด็น

          สรุปแนวทางการแก้ปัญหาได้ดังนี้

ด้านแรงงาน   ต้องปฏิรูปนโยบายการจ้างงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาอัตราว่างงานระดับสูงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และความแตกต่างกันอย่างมากของอัตราการว่างงานระหว่างประเทศสมาชิก

ด้านกลไกภาษี  การปรับนโยบายเก็บภาษีไปเน้นเพิ่มการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีการบริโภค และภาษีสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงหรือการโกงภาษีเงินได้ของบุคคลและนิติบุคคล

ด้านการเงินและธนาคาร  การส่งเสริมนโยบายที่จะช่วยภาคการธนาคารให้เข้มแข็ง และการสนับสนุนแหล่งเงินกู้เพื่อการลงทุนสำหรับ SMEs 

ด้านอื่นๆ  เพิ่มการปฏิรูปภาคบริการพลังงานและการคมนาคมขนส่ง การวิจัยและพัฒนา และกฏระเบียบการแข่งขันทางการค้า และความพยายามในการลดหนี้สาธารณะ

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านร่างข้อเสนอแนะรายประเทศได้ที่ http://ec.europa.eu/news/economy/140602_en.htm

 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย ทีมงาน ไทยยุโรป.เน็ต