เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระเบียบ Commission Regulation (EU) No 895/2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals (REACH) แก้ไขบัญชีแนบท้ายของระเบียบ REACH สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. สหภาพฯ เพิ่มเติมสารเคมีที่มีคุณสมบัติตรงกับหลักเกณฑ์ในการจำแนกสารว่าเป็นสารอันตรายตามกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1272/2008 และตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 57 (a) และ (c) ที่จะต้องถูกบรรจุอยู่ในบัญชีแนบท้าย (Annex XIV) ของกฎระเบียบ Regulation 1907/2006 ดังนี้

                                – Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) เป็นสารที่ใช้เป็นตัวทำแข็งอิพ๊อกซี่ (curing agents) สำหรับโพลิเมอร์และเป็นสารยึดเกาะซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic, category 1B)

                                – Arsenic acid ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic, category 1A)

                                – Bis (2-methoxyethyl) ether (diglyme) ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ (toxic for reproduction, category 1B)

                                – 1,2-dichloroethane (EDC) ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic, category 1B)

                                – 2,2’-dichloro-4,4’-methylenedianiline (MOCA) ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic, category 1B)

                                – Dichromium tris (chromate) ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic, category 1B)

                                – Strontium chromate ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic, category 1B)

                                – Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic, category 1A)

                                – Pentazine chromate octahydroxide ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic, category 1A)

2.  สาร N,N-Dimethylacetamide (DMAC) ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ (toxic for reproduction, category 1B) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะต้องนำมารวมเข้าไว้ใน Annex XIV แต่อย่างไรก็ตาม สาร DMAC มีคุณสมบัติภายใน (intrinsic properties) ที่เหมือนกับสาร N-Methyl-2 –pyrrolidone (NMP) ซึ่งอาจพิจารณาใช้สารทั้งสองเป็นสารทางเลือกสำหรับการใช้ที่สำคัญบางประเภท โดยในปัจจุบันสารเคมี NMP เป็นสารที่อยู่ในกระบวนการจำกัดสาร (restriction procedure) ตามมาตรา 69 ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1907/2006 ซึ่งจากการพิจารณาความเหมือนกันของสารทั้งสอง ทั้งด้านคุณสมบัติภายในและการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อให้กฎระเบียบมีความสอดคล้องกัน คณะกรรมาธิการฯ จึงพิจารณาเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาตัดสินการรวมสาร DMCA เข้าไว้ใน Annex XIV

3. สหภาพฯ กำหนด latest application date และ sunset date สำหรับสาร Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA), Arsenic acid และ Bis(2-methoxyethyl) ether (diglyme) เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และสำหรับสาร 1,2-dichloroethane (EDC) และ 2,2’-dichloro-4,4’-methylenedianiline (MOCA) เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และสำหรับสาร Dichromium tris (chromate), Strontium chromate, Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate และ Pentazine chromate octahydroxide เป็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 22 มกราคม 2562

4. กฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ 3 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557)

************************

สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์