ความคืบหน้าการระบาดของไข้หวัดนกในเนเธอร์แลนด์และอังกฤษ

1)     เนเธอร์แลนด์         

1.1  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557  ทางการของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ยืนยันการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza -HPAI) ซึ่งระบาดในเขตพื้นที่ Hekendorp, Oudewater จึงได้กักสัตว์ปีกจำนวน 150,000 ตัว ในเขตพื้นที่ดังกล่าวและทำลาย พร้อมทั้งดำเนินมาตรการการแพร่ระบาดควบคุมต่างๆ ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป Directive 2005/94/EC on the control of avian influenza โดยมีการสังเกตและดูอาการสัตว์ปีกในเขตพื้นที่เฝ้าระวังดังกล่าวด้วย รวมทั้งห้ามมีการซื้อขายและเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

1.2  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ทางการเนเธอร์แลนด์ได้ยืนยันการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H5N8 (Highly Pathogenic Avian Influenza -HPAI) ครั้งที่ 2 ที่ขยายวงกว้างขึ้น โดยระบาดในเขตพื้นที่ Ter Aar, Nieuwkoop ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ (ประมาณ 30 กม. จากพื้นที่ติดเชื้อเดิม) ในการนี้ ทางการเนเธอร์แลนด์สั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกในพื้นที่ดังกล่าว
ด้วยแล้ว

2)     อังกฤษ 

                         เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ทางการอังกฤษได้ยืนยันการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H5N8 (Highly Pathogenic Avian Influenza -HPAI) ในเขตพื้นที่ North Yorkshire, England  และได้ดำเนินการตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป Directive 2005/94/EC on the control of avian influenza คือ สั่งทำลายสัตว์ปีกจำนวน 6,000 ตัว และกำหนดเขตควบคุมและเฝ้าระวังตามมาตรการที่กำหนด

                    3.  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกมาตรการป้องกันชั่วคราวในเนเธอร์แลนด์และอังกฤษ คือ Commission Implementing Decision concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in the Netherlands และ Commission Implementing Decision concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in United Kingdom  กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวัง  มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557

รายงานโดย : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป