เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าร่วมงานขึ้นปีใหม่สภาหอการค้าภูมิภาค ฟลานเดอร์ (VOKA) โดยมีนาย Paul Kampen ประธาน VOKA และนาย Hans Maertens ประธานบริหาร VOKA กล่าวเปิดงาน ตลอดจนการอธิปรายกลุ่มร่วมกับนาย Alexander De Croo รองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีด้านความร่วมมือด้านการพัฒนา ดิจิตัล โทรคมนาคม และบริการไปรษณีย์

ทิศทางการดำเนินนโยบายสำคัญของภูมิภาคฟลานเดอร์จะให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในกกิจกรรมทางธุรกิจ (digitization) มากขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลภูมิภาคฟลานเดอร์เห็นว่า จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีตำแหน่งงานใหม่ๆ อย่างไรก็ดี รัฐบาลฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานมนุษย์ และปัญหาช่องว่างทักษะบุคลากร (skills gap) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานความสามารถสูง ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มการจ้างงานประเภทนี้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดแรงงานก็ตาม

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นาย Alexander De Croo ได้ประกาศว่า ทางรัฐบาลฯ ได้สนับสนุนเงินลงทุนจำนวน 18 ล้านยูโร ในกองทุนทักษะดิจิตัล (digital skills fund) สำหรับภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะดิจิตัลให้แก่บุคลากรของตนเอง

ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทประเภท SMEs ในเขตฟลานเดอร์นั่นเอง

 

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license