ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

RASFF_May17

 

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license