ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

RASFF_June17