เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 1334/2008 เกี่ยวกับสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร (Flavouring substances) ในรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหารของสหภาพยุโรป (Union List) ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมรายชื่อและปริมาณของสารปรุงแต่งกลิ่นอาหารและสารตั้งต้นที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA)

โดยการแก้ไขครั้งล่าสุดเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีที่ EFSA ได้ดำเนินการทดลองตรวจสอบเพิ่มเติมและประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ พบว่าสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร 4,5-epoxydec-2(trans)-enal (Fl No: 16.071) เป็นพิษต่อสารพันธุกรรม (genotoxicity) ในตับของหนูทดลองและก่อให้เกิดมะเร็ง จึงกำหนดให้ถอดรายชื่อสารดังกล่าวออกจากรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหารของสหภาพยุโรปทันที เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยของประชากร โดยกฎระเบียบฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสินค้าควรสำรวจว่าสินค้าอาหารของท่านมีส่วนผสมของสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร 4,5-epoxydec-2(trans)-enal (Fl No: 16.071) หรือไม่ เพื่อที่จะได้ปรับตัวตามกฎระเบียบและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้  ทั้งนี้ สารปรุงแต่งกลิ่นอาหารดังกล่าว มักถูกนำไปใช้ในสินค้าที่ผลิตจากนม น้ำแข็ง เนื้อสัตว์ รวมถึงสินค้าที่มีส่วนผสมจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่ เป็นต้น อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ เครื่องเทศ ซุป และซอสปรุงรสต่างๆ (อ้างอิงข้อมูลจาก Institute of Food Science and Technology: IFST)
Milk

ผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้จาก

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1250

และสามารถดาวโหลดรายงานผลการตรวจสอบฉบับเต็มจาก EFSA ได้ที่

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4847/epdf

 

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license