เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) จำนวน 6 ฉบับ คือ 2017/1273 – 1278 แจ้งอนุญาตการใช้สารออกฤทธิ์ (active substance) ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (biocidal products) ประเภทต่างๆ ที่ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย รา วัชพืช และแมลง เพิ่มเติมจำนวน 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของกฎระเบียบแต่ละฉบับ

กฎระเบียบดังกล่าวออกตามกฎระเบียบ Commission Delegated Regulation (EU) ที่ 1062/2014 ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินบัญชีรายชื่อของสารออกฤทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค โดยสารออกฤทธิ์ทั้ง 6 ชนิดข้างต้นผ่านหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในภาคผนวก V ของกฎระเบียบ Regulation (EU) No 528/2012 และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ตารางสรุปข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม

ตารางสรุปข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม
ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสินค้า ควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ระบุในระเบียบดังกล่าว และปรับกระบวนการผลิตโดยใช้สารออกฤทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
         

ผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษารายชื่อสารออกฤทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อทั้งหมดได้ที่

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

 

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license