เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1389 of 26 July 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the designation of the EU reference laboratory for foodborne viruses โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 195/9  สรุปสาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สหภาพยุโรปมีการกำหนดห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับอาหาร อาหารสัตว์ และเพื่อสุขภาพมนุษย์ ตามที่ระบุใน Annex VII ของ Regulation (EC) No 882/2004 แต่ไม่ได้กำหนดให้มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับการตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร (foodborne viruses)   ดังนั้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้เปิดรับสมัครไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆ ในสหภาพยุโรปที่เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยเฉพาะ

2. โดยจากผลการคัดเลือก ได้มีมติกำหนดให้ห้องปฏิบัติการ Livsmedelsverket ที่เมือง Uppsala ประเทศสวีเดน เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร (foodborne viruses)  แห่งแรกของสหภาพยุโรป ที่อยู่ Hamnesplanaden 5, เมือง Uppsala, ประเทศสวีเดน  โทร +46 18 17 55 00      เวปไซต์ https://www.livsmedelsverket.se/

 

                 โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

 

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license