เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Decision (EU) 2017/1949 of 25 October 2017 repealing Implementing Decision 2014/715/EU identifying Sri Lanka as a third country that the Commission considers as a non-cooperating third country pursuant to Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing ใน L 276/62 โดยสรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 สหภาพยุโรปประกาศให้สถานะใบแดง IUU แก่ศรีลังกา เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการต่อต้านและแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย IUU ตามที่สหภาพยุโรปกำหนดได้ ส่งผลให้มีมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าประมงจากเรือประมงที่ชักธงศรีลังกาไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สถานะปัจจุบัน

1. คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า ศรีลังกาให้ความร่วมมือกับ DG MARE เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยปัจจุบันศรีลังกามีมาตรการเพื่อกำจัดและต่อต้านการทำประมง IUU อย่างเป็นรูปธรรม และได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและข้อปฎิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตาข้อกำหนดสากล ซึ่งถือว่าศรีลังกามีความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐท่าเรือ รัฐชายฝั่งเจ้าของทรัพยากร และรัฐเจ้าของตลาดในการต่อต้านการทำประมง IUU คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ประกาศปลดสถานะใบแดงให้แก่ศรีลังกาอย่างเป็นทางการ โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

2. รายละเอียดของประกาศดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1949&from=EN

 

โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป