ด้วยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1973 of 30 October 2017 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on fishery products caught by vessels flying the flag of a Member State and introduced into Union after being transferred in third countries and establishing a model health certificate for those products ใน EU Official Journal L 281/21 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้าประมงที่จับโดยเรือชักธงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และถูกขนถ่ายเพื่อเก็บรักษาในประเทศที่สามก่อนส่งกลับมายังสหภาพยุโรป จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศที่สาม คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้กำหนดแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขอนามัยเพิ่มเติม (ตามปรากฎบนลิ้งค์เวปไซต์) สำหรับการส่งออกสินค้าประมงเพื่อการบริโภคไปยังสหภาพยุโรปสำหรับกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่การนำสินค้าเทียบท่า การนำสินค้าลงจากเรือ การจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ครอบคลุมสินค้าประมงที่บรรจุอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่ขนส่งโดยเรือคอนเทนเนอร์ (container vessels)

2. คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้การขนถ่ายสินค้าประมงต้องดำเนินการในประเทศที่สามที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา 11 (1) Regulation (EC) 854/2004 รวมทั้งการเก็บรักษาสินค้าดังกล่าวต้องจัดเก็บอยู่ในโรงเก็บสินค้าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา  12 Regulation (EC) 854/2004 นอกจากนี้ ในกรณีที่สินค้าถูกถ่ายโอนไปยังเรือชักธงประเทศที่สามเพื่อเก็บรักษา ประเทศที่สามและเรือดังกล่าวต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา 11 (1) Regulation (EC) 854/2004 และมาตรา 12 Regulation  (EC) 854/2004 ตามลำดับ

3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 3 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

4. สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1973&from=EN

 

โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป