เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานทีปรึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียม ภายใต้หัวข้อ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากเบลเยียมสู่ไทย ผ่านมุมมองนักเรียนไทยในเบลเยียม

ไทยผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเต็มกำลัง

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เน้นความสำคัญต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาว  โดยนอกจากนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน วทน. ของ วท. แล้ว รบ. ยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันการเพิ่มการลงทุนด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP โดยมีสัดส่วนภาคเอกชน 70% และภาครัฐ 30% รวมทั้ง มีมาตรการจูงใจ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ คชจ. ด้าน R&D ที่บริษัทเอกชนสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึงร้อยละ 300 ของรายจ่ายจริง โดยคาดว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของ ปทท. ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยกตัวอย่างสัดส่วนการลงทุนด้าน R&D ของมหาวิทยาลัย KU Leuven ซึ่งความพยายามดังกล่าวสามารถสะท้อนผ่านศักยภาพทางเศรษฐกิจของ เบลเยียมในปัจจุบันได้ โดยเบลเยียมมี GDP ใกล้เคียงกับประเทศไทย ทั้งที่เบลเยียมมีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยถึง 6 เท่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานวิจัยในเบลเยียม

– กระบวนการเรียนรู้การทำวิจัยในเบลเยียมจะเน้นให้ผู้วิจัยเรียนรู้กระบวนการทำงานภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดก่อนการเริ่มทำงานวิจัยจริง เพื่อให้ผู้วิจัยเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการทำงานร่วมกันภายในองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยศึกษาปัญหาที่อาจนำไปสู่หัวข้อวิจัยต่อไป

– การทำงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานวิจัย/บริษัทเอกชน/มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีหัวข้อการศึกษาคล้ายคลึงกัน โดยการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะ Consortium เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความซ้ำซ้อน และไม่ยึดติดกับการตีพิมพ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว รวมทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น EnergyVille ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง ม. KU Leuven ม. Hasselt สถาบันวิจัย VITO และสถาบันวิจัย imec เพื่อวิจัยเทคโนโลยีด้านพลังงาน 

– นโยบายด้านสาธารณะสุขของรัฐมีส่วนช่วยส่งเสริมการวิจัยด้านการแพทย์ โดยระบบประกันสุขภาพของเบลเยียม เป็นส่วนสำคัญให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตลอดกระบวนการ ซึ่งส่งผลให้นักวิจัยในสาขาการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลของโรคและประวัติของผู้ป่วยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันเบลเยียม มีความโดดเด่นด้านสาขาการแพทย์

 กระบวนการส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์

– เบลเยียมมีความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ และระบบ software ที่จำเป็นในการทำวิจัย โดยนอกจากจะช่วยเสริมศักยภาพของผู้วิจัยแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบนิเวศน์ (ecosystem) ที่เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยในรูปแบบของบริษัทเชิงพาณิชย์ (Spin-offs) อนึ่ง การพัฒนา Spin-off เป็นพันธกิจหลักของสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยใน บย. ในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร (Licensing) ที่เกิดจากงานวิจัยของสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับการทำวิจัยภายในสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยต่อไป

– เบลเยียมมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลภายในประเทศเพื่อต่อยอดงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยในลักษณะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Research) ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเป็นทฤษฎีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดย นร. ไทยที่กำลังศึกษาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้ยกตัวอย่าง งานวิจัยที่ใช้ software วิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุกรรมของผู้ป่วยใน รพ. เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในกลุ่มผู้ป่วยของโรคชนิดเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวอาจนำไปสู่การวิจัยต่อยอดด้านเภสัชกรรมเพื่อพัฒนายารักษาโรคได้ เป็นต้น

– เบลเยียมสนับสนุนการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ หรือพัฒนาเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย นร. ไทยที่กำลังศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ยกตัวอย่างการแข่งขัน Google Little Box Challenge ซึ่งเป็นการประกวดการออกแบบ power inverter ให้มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อปี 2559 โดยบริษัท Red Electrical Devils ซึ่งเป็นบริษัท Spin-off ของ ม. Liège เป็นผู้ชนะการแข่งขัน