เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1915 of 19 October 2017 prohibiting the introduction into the Union of specimens of certain species of wild fauna and flora ใน EU Official Journal L 271/1 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่าสัตว์ป่าและพืชป่าบางชนิดที่ถูกห้ามนำเข้าตาม Regulation (EC) No 338/97 ขณะนี้สามารถอนุญาตให้นำเข้ามายังสหภาพยุโรปได้ จึงเห็นควรให้ปรับแก้บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าและพืชป่าที่ไม่อนุญาตให้นำเข้ามายังสหภาพยุโรป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน

2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ป่าต้องห้ามจากไทย ภายใต้ภาคผนวก B ของ Regulation (EC) No 338/97 จำนวน 3 รายการ คือ

1) แร้งเทาหลังขาว (Gyps bengalensis)

2) แร้งสีน้ำตาล (Gyps tenuirostris)

3) เต่าลายตีนเป็ด (Batagur borneoensis)

3.  กรณีการขออนุญาตนำเข้าสัตว์ต้องห้ามมายังสหภาพยุโรปตามมาตรา 4 (6) ของ Regulation (EC) No 338/97 ให้อยู่ในดุลยพินิจของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตามมาตรา 71 ของ Commission Regulation (EC) No 865/2006

4. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 20 ตุลาคม 2560) สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1915&from=EN

 

               โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป