เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2178 of 22 November 2017 amending Regulation (EU) No 468/2010 establishing the EU list of vessels engaged in illegal, unreported and unregulated fishing ใน EU Official Journal L 307/14 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. จากการที่สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ IUU เพื่อต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา ในทุกปี EU จะประกาศรายชื่อเรือประมง IUU อันเป็นไปตามข้อกำหนดใน Chapter V ของกฎระเบียบ IUU โดยครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 8) EU ได้ประกาศรายชื่อเรือดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีเรือประมงที่ชักธงไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อ IUU ดังกล่าว เรือ IUU ตามประกาศทั้งหมด 132 ลำ (มีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา 18 ลำ) ส่วนใหญ่เป็นเรือชักธงประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ อัฟริกา และอินเดีย และมีเรืออีกจำนวนมากที่ไม่สามารถระบุสัญชาติเรือได้ (unknown)

นอกจากนี้ EU ถอนชื่อเรือ Viking ออกจากบัญชีรายชื่อเรือ IUU ของ EU เนื่องจาก คณะกรรมาธิการเพื่อองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลแอนตาร์กติกา (Commission for the Conservation of  Antarctic  Marine Living Resources : CCAMLR) ได้ถอนเรือ Viking ออกจากบัญชี IUUหลังจากที่เรือดังกล่าวถูกทางการอินโดนีเซียจมลงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559  อย่างไรก็ตาม เรือดังกล่าวยังอยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU ของ  General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)

         2. ทั้งนี้ ประกาศบัญชีรายชื่อเรือประมง IUU ที่ปรากฎในภาคผนวก (Annex) จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 7 วันหลังจากประกาศใน  EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2560)

         3. สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

         http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2178&from=EN

 

โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป