เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1980 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 2074/2005 as regards paralytic shellfish poison (PSP) detection method ใน EU Official Journal L 285/8 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาปรับวิธีการตรวจหาสารพิษอัมพาตในหอย (Paralytic Shellfish Poison : PSP) ดังนี้

    1.1  การตรวจสอบหาสารพิษอัมพาตในเนื้อหอยให้ใช้วิธีตรวจสอบทางชีววิทยา หรือวิธีการตรวจสอบอื่นใดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

    1.2  ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งจากผลการตรวจ ให้ยึดถือปละอ้างอิงวิธีการ Laurence เป็นหลัก ซึ่งเป็นวิธีการ 2005.06 ของ AOAC (วิธีตรวจสอบทางเคมี)

2. อนุโลมให้ประเทศสมาชิกฯ สามารถใช้วิธีการตรวจสอบเดิมได้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดปรากฎในภาคผนวกของกฎระเบียบใหม่นี้)

3. ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 3 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

4. สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1980&from=EN

 

     โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license