รายงานสรุปปัญหาสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป ประจำเดือนตุลาคม 2560

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

Oct 2560