เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 EU ได้ประกาศใช้ข้อบังคับ Directive (EU) 2017/1975 เพื่อแก้ไข Annex III ของระเบียบ RoHS เกี่ยวกับข้อยกเว้นการใช้สารแคดเมียมเพื่อเปลี่ยนสีของหลอด LEDs โดยข้อบังคับฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และประเทศสมาชิกมีเวลา 1 ปีในการแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว

ระเบียบ RoHS ของอียูเป็นระเบียบที่กำหนดสารอันตรายที่ห้ามใช้ในวัสดุและส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Equipment – EEE) โดยมีการยกเว้นการใช้สารอันตรายในบางประเภทตาม Annex III และ Annex IV ของระเบียบ ROHS  ซึ่งกรณีการใช้สารแคดเมียมเพื่อเปลี่ยนสีของหลอด LEDs ได้รับการยกเว้นจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามข้อ 39(a) ใน Annex III โดยมีรายละเอียดแตกต่างจากที่ EU เคยยกเว้นให้ครั้งก่อนซึ่งหมดอายุไปตั้งแต่ปี 2557 ดังนี้

การยกเว้นครั้งใหม่

“Cadmium selenide in downshifting cadmium-based semiconductor nanocrystal quantum dots for use in display lighting applications (< 0.2 µg Cd per mm2 of display screen area)”

การยกเว้นเดิม (หมดอายุเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557)

“Cadmium in colour converting II-VI LEDs (<10 µg Cd per mm2 of light-emitting area) for use in solid state illumination or display systems”

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. Directive (EU) 2017/1975 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.281.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2017:281:TOC

2. Corrigendum to Commission Delegated Directive (EU) 2017/1975 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1975R(01)&from=EN

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net
คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license