เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1978 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origins as regard echinoderms harvested outside classified production areas ใน EU Official Journal L 285/3 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เอคไคโนเดอร์มที่ไม่ได้มาจากแหล่งรับรองการผลิต ไม่ใช่สัตว์จำพวกดักกรองในน้ำ (filter feeder animals) จึงไม่ใช่สัตว์ที่มีความเสี่ยงนำพาแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามการแบ่งพื้นที่แหล่งรับรองตามระดับการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่มาจากมูล (faecal contamination) ภายใต้กฎระเบียบ Chapter II Section VII Annex III ของ Regulation (EC) No 854/2004 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับเอคไคโนเดอร์มที่ไม่ใช่สัตว์ดักกรอง ดังนี้

1.1     กำหนดให้เอคไคโนเดอร์มที่ไม่ใช่สัตว์ดักกรองไม่ต้องมาจากแหล่งรับรองการผลิต ภายใต้ Chapter II Section VII Annex III ของ Regulation (EC) No 853/2004

1.2   กำหนดให้เอคไคโนเดอร์มที่ไม่ใช่สัตว์ดักกรองต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเดียวกับหอยเชลล์และหอยทะเลฝาเดียวที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงหรือจับจากแหล่งรับรอง ดังนี้

1.2.1   หอยเชลล์ หอยทะเลฝาเดียว และเอคไคโนเดอร์มที่ไม่ใช่สัตว์ดักกรอง สามารถวางจำหน่ายได้ต่อเมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ Chapter II Part B และเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ใน Chapter V

1.2.2  ข้อมูลจากโปรแกรมเฝ้าระวังสามารถช่วยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักจำแนกแหล่งจับสัตว์น้ำร่วมกับผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดใน Chapter II Part A โดยใช้ข้อมูลเทียบเคียงกับข้อมูลหอยเชลล์

1.2.3  หอยเชลล์ หอยทะเลฝาเดียว และเอคไคโนเดอร์มที่ไม่ใช่สัตว์ดักกรองไม่สามารถวางจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้ หากไม่ได้มาจากตลาดประมูลปลา ศูนย์กระจายสินค้า หรือโรงงานแปรรูป โดยผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักทราบ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ Chapter III และ IV

1.2.4   ผู้ประกอบการที่จำหน่ายหอยเชลล์ หอยทะเลฝาเดียวมีชีวิต และเอคไคโนเดอร์มีชีวิตที่ไม่ใช่สัตว์ดักกรอง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

–   เอกสารลงทะเบียนต้องระบุแหล่งจับ ตาม Chapter I point 3 – 7 หรือ

–   ปิดกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับค้าปลีกตาม Chapter VI point 2 และการติดเครื่องหมายและฉลากตาม Chapter VII

3.  ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 3 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

4. สำหรับรายละเอียดของประกาศดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1978&from=EN

 

โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป