Home รู้เรื่องเกร็ดธุรกิจ

รู้เรื่องเกร็ดธุรกิจ

EU BUSINESS TIPS | รู้เรื่องเกร็ดธุรกิจ

นโยบายด้านการพัฒนาหมู่บ้านอัจฉริยะ (smart villages) ของ EU

เมื่อปี 2560 สหภาพยุโรปได้ริเริ่มแนวคิดเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านอัจฉริยะ (Smart villages) สำหรับพื้นที่ชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทให้มีความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้น ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาระหว่างภูมิภาค สร้างความเชื่อมโยงกับเมืองใหญ่ (connectivity) เสริมสร้างระบบเครือข่าย บริการ และการขนส่ง รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การดำเนินธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอล โทรคมนาคม นวัตกรรม และความรู้มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสใหม่ ๆ...

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ตรวจพบสินค้าไทยที่ไม่ได้มาตรฐาน 9 รายการ ช่วง ต.ค. 2557

สำนักงานพาณิชย์ฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับรายงานจาก Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ของสหภาพยุโรป ตรวจพบสินค้าไทยที่ไม่ได้มาตรฐาน 9 ครั้ง เป็นจำนวน 9 รายการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 มีรายละเอียด ดังนี้ ตรวจพบการใช้สี...

รายงาน RASFF ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่   Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license

รายงาน RASFF ประจำเดือนมิถุนายน 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่  

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและสหภาพยุโรป (14 ก.ค. 60)

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่     Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license

ทิศทางสหภาพยุโรป กับการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของเอสโตเนีย

(รูปภาพจากกต. เอสโตเนีย)   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถาบัน European Policy Centre (EPC) ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ วาระการเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของเอสโตเนีย โดยมีนาย Matti Maasikas รองนายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศของเอสโตเนีย บรรยายเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ EU ในช่วงการดำรงตำแหน่งของเอสโตเนีย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 –...

รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่  

ภูมิภาคฟลานเดอร์เร่งสนับสนุนทักษะดิจิตัล (digital skills) สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ SMEs

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าร่วมงานขึ้นปีใหม่สภาหอการค้าภูมิภาค ฟลานเดอร์ (VOKA) โดยมีนาย Paul Kampen ประธาน VOKA และนาย Hans Maertens ประธานบริหาร VOKA กล่าวเปิดงาน ตลอดจนการอธิปรายกลุ่มร่วมกับนาย Alexander De Croo...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์