Home รู้เรื่องเกร็ดธุรกิจ

รู้เรื่องเกร็ดธุรกิจ

EU BUSINESS TIPS | รู้เรื่องเกร็ดธุรกิจ

สถานการณ์การส่งออกกุ้งจากอินเดียไปยัง EU

รัฐบาลอินเดียสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคสูง และเป็นที่นิยมของตลาดโลก อินเดียจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2559 อินเดียมีปริมาณการส่งออกกุ้งประมาณ 438,000 ตัน ซึ่งมีตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม สินค้ากุ้งอินเดียยัง มีปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง และการใช้ยารักษาโรคสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งยาที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ระบบการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหารของอินเดียยังขาดประสิทธิภาพ...

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ตรวจพบสินค้าไทยที่ไม่ได้มาตรฐาน 9 รายการ ช่วง ต.ค. 2557

สำนักงานพาณิชย์ฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับรายงานจาก Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ของสหภาพยุโรป ตรวจพบสินค้าไทยที่ไม่ได้มาตรฐาน 9 ครั้ง เป็นจำนวน 9 รายการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 มีรายละเอียด ดังนี้ ตรวจพบการใช้สี...

ทิศทางสหภาพยุโรป กับการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของเอสโตเนีย

(รูปภาพจากกต. เอสโตเนีย)   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถาบัน European Policy Centre (EPC) ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ วาระการเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของเอสโตเนีย โดยมีนาย Matti Maasikas รองนายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศของเอสโตเนีย บรรยายเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ EU ในช่วงการดำรงตำแหน่งของเอสโตเนีย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 –...

รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

 รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 อ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

รายงาน RASFF ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่   Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license

รายงาน RASFF ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานสรุปปัญหาสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป ประจำเดือนตุลาคม 2560 อ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและสหภาพยุโรป (14 ก.ค. 60)

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่     Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license

รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่  

รายงาน RASFF ประจำเดือนมิถุนายน 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่  

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์