Home รู้เรื่องเกร็ดธุรกิจ

รู้เรื่องเกร็ดธุรกิจ

EU BUSINESS TIPS | รู้เรื่องเกร็ดธุรกิจ

สถานการณ์การส่งออกกุ้งจากอินเดียไปยัง EU

รัฐบาลอินเดียสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคสูง และเป็นที่นิยมของตลาดโลก อินเดียจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2559 อินเดียมีปริมาณการส่งออกกุ้งประมาณ 438,000 ตัน ซึ่งมีตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม สินค้ากุ้งอินเดียยัง มีปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง และการใช้ยารักษาโรคสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งยาที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ระบบการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหารของอินเดียยังขาดประสิทธิภาพ...

รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

 รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 อ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและสหภาพยุโรป (14 ก.ค. 60)

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่     Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license

นโยบายด้านการพัฒนาหมู่บ้านอัจฉริยะ (smart villages) ของ EU

เมื่อปี 2560 สหภาพยุโรปได้ริเริ่มแนวคิดเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านอัจฉริยะ (Smart villages) สำหรับพื้นที่ชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทให้มีความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้น ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาระหว่างภูมิภาค สร้างความเชื่อมโยงกับเมืองใหญ่ (connectivity) เสริมสร้างระบบเครือข่าย บริการ และการขนส่ง รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การดำเนินธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอล โทรคมนาคม นวัตกรรม และความรู้มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสใหม่ ๆ...

รายงาน RASFF ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่   Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license

รายงาน RASFF ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานสรุปปัญหาสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป ประจำเดือนตุลาคม 2560 อ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

ทิศทางสหภาพยุโรป กับการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของเอสโตเนีย

(รูปภาพจากกต. เอสโตเนีย)   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถาบัน European Policy Centre (EPC) ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ วาระการเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของเอสโตเนีย โดยมีนาย Matti Maasikas รองนายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศของเอสโตเนีย บรรยายเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ EU ในช่วงการดำรงตำแหน่งของเอสโตเนีย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 –...

รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่  

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์