Home เกาะติดกฏ EU

เกาะติดกฏ EU

EARLY WARNING | เกาะติดกฏ EU

EU ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร 2,4-DB

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1491 of 21 August 2017 renewing the approval of the active substance 2,4-DB  in accordance...

ความคืบหน้าการพัฒนาตลาดร่วมดิจิตัล (Digital Single Market Strategy) ของ EU

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สมาคมผู้สื่อข่าวบรัสเซลส์ (Press Club Brussels Europe) ได้จัดงานแถลงข่าว เรื่องแผนยุทธศาสตร์ตลาดร่วมดิจิตัล (Digital Single Market Strategy) ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Andrus Ansip รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการยุโรปด้านตลาดร่วมดิจิตัล เป็นประธานนำเสนอความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 (เริ่มใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม...

EU ยืนยันระงับการใช้สารโซเดียม คาร์บอเนต (E-500) และสารโปแตสเซียม คาร์บอเนต (E-501) เฉพาะในสินค้าประมงที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป

ตามที่ สหภาพยุโรป โดย DG-SANCO ได้แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้ใช้สาร E-500 (Sodium carbonate) และสาร E-501 (Potassium carbonates) ในสินค้าประมง (fishery product) ด้วยเหตุที่มีผู้ประกอบการนำสารดังกล่าวมาผสมกับสาร E-330 (Citric acid) และสาร E-331 (Sodium citrate)...

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์ lufenuron ในปลา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 967/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance...

EU ขยายเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย

สหภาพยุโรปได้มีให้ขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และบางประเทศในแถบเอเชียออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2548  หรือจนกว่าสถานการณ์ด้านไข้หวัดนกประเทศไทยจะดีขึ้น จากการที่สหภาพยุโรปได้ออกประกาศการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ซึ่งล่าสุดคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้มีมติห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและบางประเทศในแถบเอเชีย (กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว ปากีสถาน จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย) ถึงวันที่ 31 มีนาคม...

EU ปรับลดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดใหม่ของสาร Tricyclazole ในข้าวอย่างเป็นทางการ

จากที่ เมื่อเดือนกันยายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้มีการปรับลดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit : MRL) ของสาร Tricyclazole ในข้าว จากเดิมที่ระดับ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัมให้เหลือ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยไม่ให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งได้สร้างข้อวิตกกังวลให้แก่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรงว่า ข้าวจากประเทศที่สามที่เก็บเกี่ยวได้ในปี 2016/2017 จะไม่สามารถส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ เพราะจากข้อกำหนดใหม่ที่จะกำหนดค่า MRL...

EU ปรับแก้วิธีตรวจดักหาสารพิษอัมพาตในหอย (Paralytic Shellfish Poison : PSP)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1980 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 2074/2005 as regards paralytic...

EU ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และ Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

บัดนี้จากการติดตามครั้งล่าสุดพบว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และหน่วยงาน Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป ตามปรากฎใน EU Official Journal L 167 Volume 30 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ตาม Commission Implementing Regulation...

EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทย (Review ครั้งที่ 26)

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการใน EU Official Journal L 165/29 ตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1142 of 27 June 2017 amending Annex...

EU กำหนดห้ามตรวจพบศัตรูพืชในฝรั่ง ชมพู่ และมะม่วงจากไทย เกินกว่า 5 ครั้งต่อปี เริ่มนับ 1 ส.ค.​ 56 นี้

DG-SANCO มีหนังสือ ที่ Ref. Ares(2013)2253246 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ถึงกรมวิชาการเกษตร ผ่านทาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ แจ้งให้ประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบศัตรูพืชในผลไม้ 3 รายการ  คือ ฝรั่ง ชมพู่ และมะม่วงที่มีการปนเปื้อนของแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ในยุโรป (non-European Tephritidae) และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ที่มีศัตรูพืชไปยังสหภาพยุโรป DG-SANCO  จึงได้ตั้งเงื่อนไขว่า...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์