Home เกาะติดกฏ EU

เกาะติดกฏ EU

EARLY WARNING | เกาะติดกฏ EU

EU ระงับการใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene ในอาหาร

ด้วยในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 545/2013 of 14 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the...

EU ขยายเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย

สหภาพยุโรปได้มีให้ขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และบางประเทศในแถบเอเชียออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2548  หรือจนกว่าสถานการณ์ด้านไข้หวัดนกประเทศไทยจะดีขึ้น จากการที่สหภาพยุโรปได้ออกประกาศการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ซึ่งล่าสุดคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้มีมติห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและบางประเทศในแถบเอเชีย (กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว ปากีสถาน จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย) ถึงวันที่ 31 มีนาคม...

EU ประกาศระเบียบอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ (active substance) เพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (biocidal products)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) จำนวน 6 ฉบับ คือ 2017/1273 - 1278 แจ้งอนุญาตการใช้สารออกฤทธิ์ (active substance) ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (biocidal products) ประเภทต่างๆ ที่ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต...

EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทย (Review ครั้งที่ 26)

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการใน EU Official Journal L 165/29 ตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1142 of 27 June 2017 amending Annex...

EU อนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหาร potassium carbonate (E 501) ในสินค้าผักและผลไม้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศกฎ Commission Regulation (EU) 2017/1270 of 14 July 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European...

EU ปรับลดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดใหม่ของสาร Tricyclazole ในข้าวอย่างเป็นทางการ

จากที่ เมื่อเดือนกันยายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้มีการปรับลดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit : MRL) ของสาร Tricyclazole ในข้าว จากเดิมที่ระดับ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัมให้เหลือ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยไม่ให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งได้สร้างข้อวิตกกังวลให้แก่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรงว่า ข้าวจากประเทศที่สามที่เก็บเกี่ยวได้ในปี 2016/2017 จะไม่สามารถส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ เพราะจากข้อกำหนดใหม่ที่จะกำหนดค่า MRL...

EU แก้ไขข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับสินค้าเอคไคโนเดอร์มที่ไม่ได้มาจากแหล่งรับรอง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1978 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European...

EU กำหนดเงื่อนไขการผลิต การแปรรูป และการนำเข้าโปรตีนสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศตีพิมพ์ Commission Regulation (EU) 2017/893 of 24 May 2017 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of...

EU กำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ 3 ฉบับ ซึ่งกำหนด ค่าอนุโลมตกค้่างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์ ตีพิมพ์ใน EU Official สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/1079 of 3 July 2015 amending Regulation (EU)...

EU ประกาศระเบียบอนุมัติการใช้ Lecithins เป็นวัตถุเสริมในอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 EU ได้ประกาศระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1007 อนุมัติให้ใช้ Lecithins เป็นวัตถุดิบเสริมในอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากพบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 6 กรกฎาคม...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์