เกาะติดกฏ EU

EARLY WARNING | เกาะติดกฏ EU

EU ปรับลดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดใหม่ของสาร Tricyclazole ในข้าวอย่างเป็นทางการ

จากที่ เมื่อเดือนกันยายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้มีการปรับลดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit : MRL) ของสาร Tricyclazole ในข้าว จากเดิมที่ระดับ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัมให้เหลือ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยไม่ให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งได้สร้างข้อวิตกกังวลให้แก่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรงว่า ข้าวจากประเทศที่สามที่เก็บเกี่ยวได้ในปี 2016/2017 จะไม่สามารถส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ เพราะจากข้อกำหนดใหม่ที่จะกำหนดค่า MRL...

EU ประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ

ตามที่ คณะกรรมาธิการยุโรป โดย DG MARE ได้เคยประกาศให้ใบเหลืองประเทศคอโมโรสให้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง“ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU ด้วยเหตุผลว่าขาดการควบคุมการทำประมงโดยเรือประมงที่ชักธงประเทศตนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดประมงสากลในฐานะ flag, coastal, port และ market State ซึ่งคอโมโรสจะมีเวลา 6 เดือนในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนที่ DG MARE จะประเมินผลอีกครั้งในอีก 6...

EU กำหนดเงื่อนไขการผลิต การแปรรูป และการนำเข้าโปรตีนสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศตีพิมพ์ Commission Regulation (EU) 2017/893 of 24 May 2017 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of...

EU กำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ 3 ฉบับ ซึ่งกำหนด ค่าอนุโลมตกค้่างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์ ตีพิมพ์ใน EU Official สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/1079 of 3 July 2015 amending Regulation (EU)...

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์ lufenuron ในปลา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 967/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance...

EU ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และ Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

บัดนี้จากการติดตามครั้งล่าสุดพบว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และหน่วยงาน Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป ตามปรากฎใน EU Official Journal L 167 Volume 30 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ตาม Commission Implementing Regulation...

EU กำหนดห้ามตรวจพบศัตรูพืชในฝรั่ง ชมพู่ และมะม่วงจากไทย เกินกว่า 5 ครั้งต่อปี เริ่มนับ 1 ส.ค.​ 56 นี้

DG-SANCO มีหนังสือ ที่ Ref. Ares(2013)2253246 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ถึงกรมวิชาการเกษตร ผ่านทาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ แจ้งให้ประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบศัตรูพืชในผลไม้ 3 รายการ  คือ ฝรั่ง ชมพู่ และมะม่วงที่มีการปนเปื้อนของแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ในยุโรป (non-European Tephritidae) และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ที่มีศัตรูพืชไปยังสหภาพยุโรป DG-SANCO  จึงได้ตั้งเงื่อนไขว่า...

EU ระงับการใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene ในอาหาร

ด้วยในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 545/2013 of 14 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the...

EU ยืนยันระงับการใช้สารโซเดียม คาร์บอเนต (E-500) และสารโปแตสเซียม คาร์บอเนต (E-501) เฉพาะในสินค้าประมงที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป

ตามที่ สหภาพยุโรป โดย DG-SANCO ได้แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้ใช้สาร E-500 (Sodium carbonate) และสาร E-501 (Potassium carbonates) ในสินค้าประมง (fishery product) ด้วยเหตุที่มีผู้ประกอบการนำสารดังกล่าวมาผสมกับสาร E-330 (Citric acid) และสาร E-331 (Sodium citrate)...

EU ขยายเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย

สหภาพยุโรปได้มีให้ขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และบางประเทศในแถบเอเชียออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2548  หรือจนกว่าสถานการณ์ด้านไข้หวัดนกประเทศไทยจะดีขึ้น จากการที่สหภาพยุโรปได้ออกประกาศการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ซึ่งล่าสุดคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้มีมติห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและบางประเทศในแถบเอเชีย (กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว ปากีสถาน จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย) ถึงวันที่ 31 มีนาคม...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์