ทีมงาน Thaieurope.net ร่วมกับ สกว. สร้างโอกาสธุรกิจจาก “ขยะ”

  ช่วงที่ผ่านมา ทีมงาน Thaieurope.net ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ที่กำลังเริ่มแพร่หลายในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วในยุโรป โดยแนวคิดนี้มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยเน้นการประยัดทรัพยากรและการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจยั่งยืน    และหวังว่าผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจะเข้าถึงหรือสร้างแบรนด์ตัวเองในตลาดแถบยุโรปอาจจะสามารถปรับกระบวนการผลิตเพื่อนำเอาสิ่งนี้ไปเป็นจุดขายได้ ครั้งนี้ ทีมงานฯ ขอเพิ่มเติมมุมมองเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจของการใช้ประโยชน์จากขยะเหลือทิ้ง เพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญต่อไปได้   โดยเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีมงาน Thaieurope.net ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมกับโครงการชุดอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย...

“ไอเดียชอปปิ้ง” – ช๊อปงานวิจัยมาพัฒนาต่อเป็นธุรกิจ

  ปัจจุบันการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างเดียว แต่ยังสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ได้ อย่างในยุโรป มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนหนึ่งจากการรับจ้างทำวิจัย (Contract Research) ให้แก่อุตสาหกรรมและภาคเอกชนต่างๆ โดยงานนวัตกรรมที่พัฒนาใหม่นี้สามารถสร้างรายได้จากการเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ (มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิบัตร) และ “University Spin-offs” คือ การที่นักวิจัยได้ผลิตงานนวัตกรรมภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ก่อนจะแยกตัวออกมาทำธุรกิจพร้อมทั้งถ่ายโอนเทคโนโลยี และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยมาด้วย ในครั้งนี้ ทีมงาน Thaieurope.net จึงขอนำเสนอกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเป็นธุรกิจที่มีจุดเริ่มต้นจากมหาลัยหรือสถาบันวิจัย และโอกาสของภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนด้านนวัตกรรม ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัย KU Leuven...

กฎระเบียบอาหารใหม่อียู เอื้อเปิดรับสินค้าแมลงจากไทย

“จิ้งหรีดเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มทางการตลาดดีขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดมากกว่า 20,000 ราย ผลผลิตปีละ 7,500 ตัน มีมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคภายในประเทศ และเริ่มมีการส่งออกไปต่างประเทศ” - น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ อียูก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นตลาดที่มีผู้บริโภคถึง 508 ล้านคน จาก 28 ประเทศสมาชิกแล้ว อียูยังปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วย “อาหารใหม่”...

การประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียม ครั้งที่ 1 “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากเบลเยียมสู่ไทย ผ่านมุมมองนักเรียนไทยในเบลเยียม”

  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานทีปรึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียม ภายใต้หัวข้อ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากเบลเยียมสู่ไทย ผ่านมุมมองนักเรียนไทยในเบลเยียม” ไทยผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเต็มกำลัง นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เน้นความสำคัญต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาว  โดยนอกจากนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน วทน....

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนตุลาคม 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่  

EU ตรวจเข้มมาตรฐานสินค้าเสื้อผ้าเด็ก

  ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 EU ได้ตรวจพบสินค้าเสื้อผ้าเด็กจากไทยซึ่งไม่ได้มาตรฐานของEU ภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX – Rapid Alert System for Dangerous Non–Food Products) ตามข้อบังคับ Directive 2001/95/EC on general product safety ว่าด้วยความปลอดภัยโดยทั่วไปของสินค้า...

EU ประกาศข้อเสนอ Clean Mobility Package ใหม่ ออกมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่ม หวั่นจีนเป็นผู้นำรถยนต์แห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 EU ได้ประกาศ Clean Mobility Package ฉบับใหม่ เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลและรถยนต์พาณิชย์ขนาดเล็ก (light commercial cars) รวมถึงมาตรการสนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายใน EU อีกด้วย ทั้งนี้ Clean Mobility Package ยังต้องได้รับความเห็นชอบจากสภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปก่อนจะมีผลบังคับใช้  หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ EU ต้องผลักดันให้เกิดการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายใน...

สหภาพยุโรปกำหนดแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขอนามัยเพิ่มเติมสำหรับการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรป

ด้วยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1973 of 30 October 2017 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on fishery...

สหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบแดงให้แก่ศรีลังกาอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Decision (EU) 2017/1949 of 25 October 2017 repealing Implementing Decision 2014/715/EU identifying Sri Lanka as a third...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์