แผนงานและภารกิจด้านเศรษฐกิจของเยอรมนีในฐานะประธานสหภาพยุโรป

ในฐานะประธานสหภาพยุโรปมกราคม-มิถุนายน 2550 เยอรมนีประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของสหภาพยุโรปคงมิได้มุ่งเน้นแต่เพียงการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการเมืองภายในของสหภาพยุโรป อาทิ การฟื้นฟูธรรมนูญยุโรปเท่านั้น แต่มิติด้านเศรษฐกิจและการค้าคงเป็นภารกิจที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อน ในรายงาน Shaping Europe’s Economic Future ของกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเยอรมนี (BMWi) ได้กำหนดแผนงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญไว้ดังนี้ในรายงานดังกล่าวประเด็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) สำหรับเศรษฐกิจยุโรปและบริษัทยุโรป ทั้งด้วยการเสริมสร้างความเข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภายในและการส่งเสริมบริษัทยุโรปสู่ภายนอก นับเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจด้านเศรษฐกิจของเยอรมนี โดยเน้นการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง พร้อมไปด้วยความรับผิดชอบทางด้านสังคมและระบบนิเวศน์ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและมีพลวัติสูงในยุโรป 1. การสร้างความแข็งแกร่งของตลาดเดียวแห่งยุโรป (Single...

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ในสหภาพยุโรป

สเปนพบเชื้อไข้หวัดนก : เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมาธิกายุโรปยืนยันการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ในเป็ดป่าที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ณ ...

บริษัทอังกฤษ Tate & Lyle นำเข้าน้ำตาลของมิตรผลที่ผลิตในลาว

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2552 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่เรือขนส่งน้ำตาลดิบ (raw sugar) ของบริษัทมิตรผลซึ่งได้ลงทุนผลิตน้ำตาลจากโรงงานในประเทศลาว เดินทางเข้าเทียบท่าครั้งแรกที่โรงงาน Thames Refinery ของบริษัท Tate & Lyle (สอ.) ริมแม่น้ำ Thames กรุงลอนดอน ตามคำเชิญ โดยมีอัครราชทูตของสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ผู้อำนวยการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต...

ผลการหารือไข้หวัดนก 25 สิงหาคม 2548

EU ไม่ตื่นตระหนกและเน้นว่าโอกาสการแพร่ระบาดในยุโรปของไข้หวัดนกที่อาจมากับฝูงนกมาจากรัสเซียและคาซัคสถานยังต่ำ โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 25 ประเทศได้ร่วมกันหารือและตกลงว่าจะไม่ออกมาตรการร่วมใหม่ใด ๆ ของ สหภาพยุโรป ตามเนเธอร์แลนด์ซึ่งเริ่มใช้มาตรการเข้มงวดทำฟาร์มสัตว์ปีกแบบปิดแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก

รายการร่างกฎหมายของมาตรการเศรษฐกิจใหม่ของกรีซ

  ตามข้อตกลงของสัญญาเงินกู้รอบที่ 3 ระหว่างรัฐบาลกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้เงินกู้ โดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มเจ้าหนี้เข้าตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการเศรษฐกิจในทุกๆ 3 เดือน หรือที่เรียกว่า economic review เพื่อปรับเปลี่ยนมาตรการทางเศรษฐกิจและงบดุลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลุ่มเจ้าหนี้จะอนุมัติเงินกู้เป็นงวดๆให้แก่กรีซ แต่ในรอบไตรมาสแรกของปี 2559 การเจรจาระหว่างรัฐบาลกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้กลับไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ จนย่างเข้าไตรมาสที่สองของปี การเจรจายังดำเนินต่อไป กอรปกับมีปัญหาผู้ลี้ภัยที่กรีซจนทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แม้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากอียูก็ตาม เป็นปัจจัยเสริมในการพิจารณาปรับงบดุลของรัฐบาลกรีซ แม้เจ้าหนี้หลายประเทศจะส่งเสียงแย้งว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินต้องแยกออกจากปัญหาผู้ลี้ภัย และรัฐบาลกรีซใช้จ่ายงบประมาณไปกับปัญหาผู้ลี้ภัยในสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับมูลค่าเงินกู้ที่กรีซได้รับในรอบที่สาม (86 พันล้านยูโร)...

สหภาพยุโรปแก้ไขกฎระเบียบค่าปนเปื้อนสูงสุดของสารประกอบออร์กาโนคลอรีนในอาหารสัตว์

ด้วยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตีพิมพ์ประกาศกฏระเบียบ Commission Directive 2006/77/EC of 29 September 2006 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament...

การหลอกลวงในการค้าผลิตภัณฑ์เกษตร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 กรมศุลกากรของสโลวีเนียร่วมกับ European Anti-Fraud Office (OLAF) ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรที่ผิดกฎหมายที่เมือง Bled ประเทศสโลวีเนีย โดยได้หยิบยกประเด็นการค้าเกี่ยวกับการเกษตรที่ผิดกฎหมายว่านำไปสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความเสียหายด้านการเงินของสหภาพยุโรปผู้เข้าร่วมสัมมนาข้างต้นประกอบด้วยสัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบสวน ฯลฯ จากทั่วทั้งสหภาพยุโรปได้ร่วมกันถกในเรื่องความเสี่ยง และการแก้ไข และได้มีการหยิบยกหลายตัวอย่างขึ้นมาหารือ เช่น ...

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าใน Section XVI เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เป็นต้น ที่จำหน่ายใน EU ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในหลายด้านด้วยกัน ได้แก่1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1.1 General Product Safety Directive (GPSD) (2001/95/EEC) เป็นระเบียบที่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยในท้องตลาด โดยมาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าวต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดโดยประเทศสมาชิก EU ที่เป็นแหล่งวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น...

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอกฏระเบียบใหม่เกี่ยวกับการผลิตและการติดฉลากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

สหภาพยุโรปได้มีระเบียบคณะมนตรียุโรปที่ 834/2007 เกี่ยวกับการผลิต การติดฉลาก และการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (Organic production and labeling of organic products with regard to organic production, labeling and control) ในปี 2555 สหภาพฯ ได้มีกระบวนการ...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์