มาตรการเชิงรุกของประเทศผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่ของโลกในปัจจุบัน

ประเทศผู้ผลิต เนื้อสัตว์ปีกหลายประเทศกำลังมีมาตรการเชิงรุก เพื่อขยายตลาดการส่งออก โดยใช้โอกาสจากวิกฤตปัญหาโรคไข้หวัดนก ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ วารสาร Agra Europe ฉบับวันที่ 18 มีนาคม 2548 ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการค้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกของโลก โดยปัจจุบันประเทศผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกหลายประเทศกำลังมีมาตรการเชิงรุกเพื่อขยายตลาดการส่งออก โดยใช้โอกาสจากวิกฤตปัญหาโรคไข้หวัดนก ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ อาทิ บราซิล : การส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของบราซิลในปี 2547 รวมมีปริมาณ 2.4 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 เป็นปริมาณ 500,000 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 โดยมีมูลค่ารวมทางการค้า 2,595 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งหากเปรียบเทียบจากปี...

การปรับระเบียบกำหนดค่าตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในสินค้าอาหาร

สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบการกำหนดค่าตกค้างสูงสุดของยาปราบศัตรูพืชในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ที่ทำมาจากพืชและสัตว์สหภาพยุโรป (EU) ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels...

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของเวียดนาม

      การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของเวียดนามอย่างรวดเร็วในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของสินค้าดังกล่าวมายังสหภาพยุโรป  และมีแนวโน้มว่า เวียดนามจะเป็นคู่แข่งสำคัญของสินค้าอาหารทะเลสำหรับไทย      จากสถิติของกระทรวงประมงเวียดนาม (Ministry of Fisheries, Vietnam) ปรากฎว่า ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  2548 ศกนี้ เวียดนามได้ส่งออกสินค้าอาหารทะเล (seafood)  คิดเป็นมูลค่ารวมแล้วถึง 324.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีปริมาณสินค้ารวม 66,450 ตัน...

สหภาพยุโรปปรับบัญชีสินค้าที่ปลอดสารตกค้างและได้รับการอนุญาตให้นำเข้า

        สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบที่กำหนดบัญชีสินค้าที่ปลอดสารตกค้าง และได้รับอนุญาตให้มีการนำเข้า  สำหรับในส่วนของไทย มาตรการดังกล่าวมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 แหล่งข่าวในคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้แจ้งว่า สหภาพยุโรป ได้ออกประกาศ Commission Decision of 11 March 2005 amending Decision...

ไทยกับสหภาพยุโรป ตกลงที่จะจัดทำกรอบความตกลงร่วมมือ

ไทยกับสหภาพยุโรปได้ตกลงกันที่จะเริ่มการเจรจาเพื่อจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป กรอบความตกลงฯ ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีประโยชน์ร่วมกัน เช่น การค้าและการลงทุน การศึกษาและวัฒนธรรม สังคมข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีถ้อยแถลงในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์